Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego –
„FAKULTETY” w roku szkolnym 2016 / 20171. „FAKULTETY” - to zajęcia, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego:
1) powtórzenie i utrwalenie wybranych wiadomości z klasy I i II,
2) zapoznanie uczniów z typowymi zadaniami z arkusza egzaminacyjnego
3) nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z arkuszy egzaminacyjnych,
4) uzupełnianie i wyrównanie braków w wiadomościach
5) uświadomienie uczniom, że uważne czytanie zadań to połowa sukcesu na egzaminie,
6) motywowanie do systematycznej nauki.
2. Fakultety realizowane są w klasach III. ZAJĘCIE SĄ WPISANE DO SZKOLNEGO PLANU ZAJĘĆ - SĄ DLA UCZNIÓW OBOWIĄZKOWE.
3. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.15 – 15.00.
4. Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia u wychowawcy. Na koniec każdej tury zajęć wychowawca klasy otrzymuje zestawienie uczestnictwa uczniów swojej klasy w fakultetach. Za frekwencję na fakultetach przewidziana jest gratyfikacja.
5. Uczniowie na zajęciach podzieleni są na 12 grup. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.
6. W każdym tygodniu grupa ma zajęcia z innym nauczycielem.
7. Przewidziane są 2 tury zajęć. Po I turze planowany jest sprawdzian w formie egzaminu gimnazjalnego.
8. W gablocie „FAKULTETY” wywieszony jest harmonogram całej tury i harmonogram na każdy tydzień –zgodnie z nim uczniowie przygotowują się do kolejnych zajęć.
9. PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO FAKULTETÓW:
Na stronie internetowej szkoły w zakładce „FAKULTETY” udostępnione są opracowane przez nauczycieli zagadnienia z poszczególnych przedmiotów;
Przed zajęciami uczeń ma obowiązek powtórzyć wiadomości zgodnie z podanymi zagadnieniami, rozwiązać przykładowe zadania (jeśli takie są)
10. Na zajęciach podany materiał jest powtarzany – rozwiązywane są przykładowe zadania egzaminacyjne, wyjaśniane wątpliwości, poszerzane treści (zgodnie ze specyfiką przedmiotu i potrzebami danej grupy uczniów)
11. Nauczyciele oceniają aktywność uczniów na zajęciach.
12. Zajęcia mogą się kończyć krótką kartkówką z zakresu powtarzanego materiału. Oceny są wpisywane do dziennika (nauczyciel prowadzący zajęcia przekazuje informację o ocenach nauczycielowi ucznia). W przypadku nieobecności obowiązują zasady określone w PZO.
13. W przygotowaniu do fakultetów pomocny jest zeszyt – jeden do wszystkich przedmiotów.
ZAGADNIENIA
język angielski JG
język angielski ES
biologia MW
geografia ES
historia LG
wos BN
matematyka AJ
matematyka JK
polski AR
polski EK
chemia BM
fizyka KW

Nauczyciele prowadzący


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 27 wrzesień 2016, 21:57