PROCEDURY REKRUTACYJNE DO GIMNAZJUM NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


PODSTAWA PRAWNA:
_______________________________________________________________________

1. USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2004R. NR 256 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012R. W SPRAWIE WARUNKÓW TWORZENIA, ORGANIZACJI ORAZ DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH, SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, Składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
4. POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NR OP-DO.110.2.4.2016 Z DNIA 29 STYCZNIA 2016.
5. UCHWAŁA NR 162/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH Z DNIA 17 GRUDNIA 2015R.
6. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
_______________________________________________________________________

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZALEŻNOŚCI OD ZAINTERESOWANIA I LICZBY KANDYDATÓW, PRZEWIDYWANE JEST UTWORZENIE KLAS O NASTĘPUJĄCYCH PROFILACH/SPECJALNOŚCIACH:
1. OGÓLNYM
2. JĘZYKOWYM

· KLASA Z INNOWACJĄ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
· KLASA Z INNOWACJĄ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
3. ARTYSTYCZNYM O SPECJALNOŚCI DO WYBORU:
· PLASTYKA,
· MUZYKA,
· TEATR,
· TANIEC: WSPÓŁCZESNY ORAZ JAZZ.
4. SPORTOWYM O SPECJALNOŚCI:
· PŁYWANIE
· PIŁKA SIATKOWA
· PIŁKA KOSZYKOWA
· PIŁKA NOŻNA
· KARATE
· HOKEJ NA TRAWIE
· PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT

2. O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DECYDUJĄ KRYTERIA OPRACOWANE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ.

3. KRYTERIA NABORU DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE OKREŚLONYM PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY - MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DLA GIMNAZJUM NR 1
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH.
1. DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NR 1 NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW PRZYJMOWANE SĄ Z URZĘDU WSZYSTKIE DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 1, WYKAZANE W LISTACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIASTA.
2. OD DNIA 06.05.2016R. DO 10.06.2016R. PRZYJMOWANE SĄ PISEMNE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 1 ZŁOŻONE DO DYREKTORA SZKOŁY, POTWIERDZONE PODPISEM RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, WSKAZUJĄCE DODATKOWO RODZAJ KLASY (OGÓLNA, JĘZYKOWA, ARTYSTYCZNA), DO KTÓREJ ZAMIERZA UCZĘSZCZAĆ DZIECKO.
OD DNIA 06.05.2016 DO DNIA 20.05.2016 PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH.


4. BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI W W/W TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE PRZYDZIELENIEM UCZNIA DO KLASY, W KTÓREJ BĘDĄ WOLNE MIEJSCA, BEZ MOŻLIWOŚCI WYBORU.

JEŚLI RODZIC/PRAWNY OPIEKUN WYBIERZE INNĄ SZKOŁĘ NIŻ REJONOWA, JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ DYREKTORA GIMNAZJUM O SZKOLE, W KTÓREJ DZIECKO BĘDZIE REALIZOWAŁO OBOWIĄZEK SZKOLNY.

5. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I TERMINY ICH ZŁOŻENIA W GIMNAZJUM NR 1 ZOSTAŁY UJĘTE W POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH PROCEDUR.

III. KRYTERIA NABORU DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH DO KLASY OGÓLNEJ, JęZYKOWEJ, ARTYSTYCZNEJ


1. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM MOGĄ BYĆ PRZYJĘCI DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, JEŻELI SZKOŁA NADAL DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI.
2. OD DNIA 06.05.2016R. DO 10.06.2016R. PRZYJMOWANE SĄ PISEMNE WNIOSKI KANDYDATÓW, POTWIERDZONE PODPISEM RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM NR 1.
3. KRYTERIA NABORU
KANDYDATÓW PRZYJMUJE SIĘ UWZGLĘDNIAJĄC WYNIKI W NAUCE I ZACHOWANIU, WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYSZCZEGÓLNIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB POTWIERDZONE DYPLOMAMI ZGODNIE Z PONIŻSZĄ TABELĄ.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

KRYTERIUM I PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EDUKACYJNEJ

a) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka polskiego, mnożony przez 0,2,
b) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z matematyki, mnożony przez 0,2,
c) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka obcego nowożytnego, mnożony przez 0,2

ZACHOWANIE
WZOROWE 8 PKT,
BARDZO DOBRE 6 PKT,
DOBRE 2 PKT,
INNE ZACHOWANIE 0 PKT.

OCENY Z PIĘCIU PRZEDMIOTÓW WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

A) JĘZYK POLSKI - OCENA WYRAŻONA W STOPNIU - MAKS. 6 PKT,
B) MATEMATYKA - OCENA WYRAŻONA W STOPNIU - MAKS. 6 PKT,
C) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - OCENA WYRAŻONA W STOPNIU - MAKS. 6 PKT,
D) JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - OCENA WYRAŻONA W STOPNIU - MAKS. 6 PKT,
E) PRZYRODA - OCENA WYRAŻONA W STOPNIU - MAKS. 6 PKT,

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYRÓŻNIENIEM

8 PKT,

UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA, FINALISTY W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORA OŚWIATY

TYTUŁ FINALISTY 4 PKT
TYTUŁ LAUREATA 10 PKT

osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w zawodach artystycznych, naukowych i sportowych na szczeblu
a) ogólnopolskim - 5 pkt,
b) wojewódzkim - 3 pkt,
c) powiatowym - 1 pkt.

STAŁE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA
2 PKT

4. W PRZYPADKU, GDY KANDYDAT MA WIĘCEJ NIŻ JEDNO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAkSYMALNA LICZBA PUNKTÓW możliwych DO UZYSKANIA ZA WSZYSTKIE OSIĄGNIĘCIA WYNOSI 13 PUNKTÓW.

5. W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU PRZELICZA SIĘ NA PUNKTY OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, PRZY CZYM UZYSKANIE:

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.


6. FINALIŚCI LUB LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ ORAZ LAUREACI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM LUB PONADWOJEWÓDZKIM PRZYJMOWANI SĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

7. na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum nr 1 mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po uwzględnieniu kryteriów określonych przez organ prowadzący, potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. dodatkowo może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

8. KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA PODSTAWIE ILOŚCI UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATA PUNKTÓW - W KOLEJNOŚCI OD NAJWYŻSZEJ ZDOBYTEJ ILOŚCI PUNKTÓW.

9. Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku do więcej niż jednego gimnazjum, zobowiązany jest zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty wpisać nazwy i adresy wybranych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

IV. KRYTERIA NABORU DZIECI DO KLAS JĘZYKOWYCH W GIMNAZJUM NR 1

1. DO KLAS JĘZYKOWYCH W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ PRZYJMOWANI UCZNIOWIE SPEŁNIAJĄCY KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM, WYKAZUJĄCY WYBITNE UZDOLNIENIA JĘZYKOWE ORAZ POSIADAJĄ OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO LUB NIEMIECKIEGO, W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU KLASY JĘZYKOWEJ.
2. W PRZYPADKU KANDYDATÓW DO KLASY JĘZYKOWEJ Z INNOWACJĄ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEPROWADZONY BĘDZIE TEST POZIOMUJĄCY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PRZEZ KANDYDATA I PRZYPORZĄDKOWANIA DO WŁAŚCIWEJ GRUPY JĘZYKOWEJ.
3. PRZY PRZYSTĄPIENIU DO TESTU WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA RODZICÓW.

V. KRYTERIA NABORU DZIECI DO KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 1


1. OD DNIA 06.05.2016 DO DNIA 20.05.2016 PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH.

2. KAndydaci UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS SPORTOWYCH, Muszą SPEŁNIĆ następujące KRYTERIA:
- Uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. TEST PRZEPROWADZA TRENER DANEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ.
- Posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdozny orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza medycyny sportowej.
- Posiadać pisemną zgodę rodziców NA NAUKĘ W KLASIE SPORTOWEJ składaną NA DRUKU OBOWIĄZUJĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH. (KLIK)
3. DO KLAS SPORTOWYCH PRZYJMOWANI BĘDĄ UCZNIOWIE, KTÓRZY najlepiej zaliczą próby sprawności fizycznej.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, JEST brana pod uwagę wysokość wyników prób sprawności fizycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria I PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EDUKACYJNEJ
a) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka polskiego, mnożony przez 0,2,
b) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z matematyki, mnożony przez 0,2,
c) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka obcego nowożytnego, mnożony przez 0,2

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYRÓŻNIENIEM
8 PKT,

osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach artystycznych, naukowych i sportowych na szczeblu

a) ogólnopolskim - 5 pkt,
b) wojewódzkim - 3 pkt,
c) powiatowym - 1 pkt.

STAŁE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA

2 PKT

6. W PRZYPADKU, GDY KANDYDAT MA WIĘCEJ NIŻ JEDNO SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIE W ZAWODACH WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Punktuje się najwyższe osiągnięcie w każdej kategorii.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria TE mają jednakową wartość, PRZY CZYM:
- wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
- samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

8. Wszystkich kandydatów do klasy sportowej obowiazują dokumenty zawarte w postanowieniach końcowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY W PROCESIE REKRUTACJI:
· KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA – (KLIK)
· ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, LUB KOPIA poświadczONA za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
· ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, LUB KOPIA poświadczONA za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

· DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA,
· ORZECZENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ– JEŚLI KANDYDAT TAKIE POSIADA,
· KARTA ZDROWIA (DZIECI KOŃCZĄCE SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SĄ ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU JEJ DOSTARCZENIA),
· FOTOGRAFIE LEGITYMACYJNE - 3 SZT.


2. UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS SPORTOWYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ:
· ZAŚWIADCZENIE O DOBRYM STANIE ZDROWIA KWALIFIKUJĄCYM DO KLASY SPORTOWEJ, WYDANE PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ,
· WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ,
· ZGODĘ RODZICÓW NA UPRAWIANIE WYBRANEJ DYSCYPLINY SPORTU - (KLIK)

VII. TERMINY REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

1. OD DNIA 06 maja 2016R. DO 10 czerwca 2016R. – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM GIMNAZJUM NR 1 – WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY – (KLIK)
2. OD DNIA 06 maja 2016R. DO 10 czerwca 2016R. – TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O WYBORZE RODZAJU KLASY, DO KTÓREJ CHCE UCZĘSZCZAĆ UCZEŃ - DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 1 – DEKLARACJA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY – (KLIK),
3. OD DNIA 06 maja 2016 DO DNIA 20 maja 2016 PRZYJMOWANE BĘDĄ ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH.
4. TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH ODBĘDĄ SIĘ DO DNIA 31 maja 2016R. WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:
· PŁYWANIE (KLIK),
· PIŁKA SIATKOWA (KLIK),
· PIŁKA KOSZYKOWA (KLIK),
· PIŁKA NOŻNA (KLIK),
· PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (KLIK),
· KARATE (KLIK),
· HOKEJ NA TRAWIE (KLIK),
W DNIU TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO OBOWIĄZUJE POSIADANIE:
- ZGODY RODZICÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH, (KLIK)
- STROJU SPORTOWEGO ODPOWIEDNIEGO DLA DANEJ DYSCYPLINY SPORTU,
- POSIADANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ.
5. DNIA 30 MAJA 2016R. O GODZINIE 15.00 - TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY JĘZYKOWEJ O PROFILU ANGIELSKIM.
UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄ DO TESTU POZIOMUJĄCEGO ZA PISEMNĄ ZGODĄ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW (KLIK)
6. WYNIKI SPRAWDZIANU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH ORAZ PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO DNIA 06 CZERWCA 2016R.
7. DO DNIA 20 maja 2016R. DO GODZ. 15:00 - TERMIN SKŁADANIA ORZECZENIA LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA DANEGO SPORTU.
8. DO DNIA 28 CZERWCA 2016R. DO GODZINY 15.00- TERMIN DOSTARCZENIA PEŁNEJ DOKUMENTACJI OBOWIĄZUJĄCEJ KANDYDATA I WYMIENIONEJ W POSTANOWIENIACH KOŃCOWYCH PKT.1 - KOPIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KOPIA ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH SPRAWDZIANU poświadczONE za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
9. DNIA 15 LIPCA 2016R. DO GODZINY 15.00 - OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH.
10. OD DNIA 15 LIPCA DO DNIA 20 LIPCA 2016R. DO GODZINY 15:00- POTWIERDZENIE PRZEZ KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA POPRZEZ DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA OKE.
11. DNIA 22 LIPCA 2016R. DO GODZINY 15:00 - PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO GIMNAZJUM.
12. KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA ODMOWY PRZYJĘCIA.
13. OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ KANDYDATOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO ODWOŁANIA, KTÓRE SKŁADANE JEST DO DYREKTORA SZKOŁY.

14. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE W DNIACH OD 22.07.2016R. DO 27.07.2016R.
2. UZUPEŁNIAJĄCE testy predyspozycji JĘZYKOWEJ LUB PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ODBĘDĄ SIĘ DO DNIA 29.07.2016R.
3. PODANIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFKOWANYCH W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18.08.2016R.
4. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH OD 18.08.2016r. DO 22.08.2016R.
5. PREZENTACJA LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA PODSTAWIE POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NASTĄPI DNIA 31.08.2016R.
15. BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH POD NUMEREM TELEFONU 32 220 08 00

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 29.02.2016

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
BOGUSŁAW SZOPA


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 24 maj 2016, 15:35