Siemianowice Śląskie 29 lutego 2016r.

PROCEDURY REKRUTACYJNE DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


PODSTAWA PRAWNA:

· USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (TEKST JEDNOLITY DZ. U.Z 2004R. NR 256 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI);

· POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY NR OP-DO.110.2.4.2016 Z DNIA 29 stycznia 2016r.;

· STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH;

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2012R.
W SPRAWIE WARUNKÓW TWORZENIA, ORGANIZACJI ORAZ DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH, SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO;

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.


I. INFORMACJE OGÓLNE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEWIDYWANE JEST UTWORZENIE KLASY SPORTOWEJ
O NASTĘPUJĄCYCH PROFILACH:

· HUMANISTYCZNO – DZIENNIKARSKIM Z ROZSZERZENIAMI Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I JĘZYKA ANGIELSKIEGO;

· TURYSTYCZNO – MANAGERSKIM Z ROZSZERZENIAMI Z GEOGRAFII, MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO;

· BIOLOGICZNO – CHEMICZNYM Z ROZSZERZENIEM Z BIOLOGII, CHEMII I JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

W KLASIE TEJ MOŻLIWE JEST TRENOWANIE NASTĘPUJĄCYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH:


· PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT

· PIŁKA SIATKOWA

· PIŁKA KOSZYKOWA

· PŁYWANIE

· KARATE

· HOKEJ NA TRAWIE

II. KRYTERIA REKRUTACJI

1. REKRUTACJA DO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

2. O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ ABSOLWENCI GIMNAZJUM, którzy osiągneli pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. Test sprawności fizycznej oceniany jest w dwustopniowej skali: pozytywny, nagatywny. w pierwszej kolejności o przyjęciu decyduje wynik testu.

3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego o PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ V LICEUM DECYDUJĄ KRYTERIA OPRACOWANE PRZEZ SZKOLNĄ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ.

4. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA NASTĘPUJĄCE BLOKI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PRZEDMIOTY, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY:

· JĘZYK POLSKI – PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH;

· MATEMATYKA – PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH;

· BLOK I : HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE;

· BLOK II : BIOLOGIA, CHEMIA;

· BLOK III: JĘZYK ANGIELSKI, geografia.

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW ZA OCENY Z WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I INNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMIENIONYCH na ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM:

· PUNKTY ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, matematyki ORAZ dwóch obowiązkowych ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ustalonych przez dyrektora ZSS dla danego profilu DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT, DOSTATECZNY – 8 PKT, DOBRY – 12 PKT, BARDZO DOBRY –16 PKT, CELUJĄCY – 20 PKT,

· ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM: 5 PUNKTÓW,

· UDZIAŁ W FINALE WOJEWÓDZKIM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYM PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY ZA TYTUŁ finalisty - 10 PKT

· uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

· międzynarodowym –4 punkty,

· krajowym –3 punkty,

· wojewódzkim –2 punkty,

· powiatowym –1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

· STAŁE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ SPOŁECZNĄ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA: 2 PUNKTY,

· ABSOLWENCI ZWOLNIENI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEZ DYREKTORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ: KANDYDAT UZYSKUJE DODATKOWO LICZBĘ PUNKTÓW ZA OCENY
Z JĘZYKA POLSKIEGO I TRZECH WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH OTRZYMANYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM,

· EGZAMIN GIMNAZJALNY: 100 PUNKTÓW (MAX. PO 20 Z KAŻDEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO).

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, mają zastosowanie przepisy zawarte w rozporządzeniu MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 2 listopada 2015r. paragraf 10

PRZELICZANIE NA PUNKTY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

· JĘZYK POLSKI – wynik egzaminu w procentach mnoży się razy 0,2

· HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – wynik egzaminu w procentach mnoży się razy 0,2

· MATEMATYKA – wynik egzaminu w procentach mnoży się razy 0,2

· PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE – wynik egzaminu w procentach mnoży się razy 0,2

· JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – wynik egzaminu w procentach mnoży się razy 0,2 (w roku szkolnym 16/17)

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA W WYNIKU REKRUTACJI: 200 PKT.

6. PRZY PRZYJMOWANIU DO SZKÓŁy W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM, PIERWSZEŃSTWO MAJĄ Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz lauraci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

7. W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW UZYSKANYCH NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO LUB JEŻELI PO ZAKOŃCZENIU TEGO ETAPU SZKOŁA NADAL DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI, NA TRZECIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO SĄ BRANE POD UWAGĘ ŁĄCZNIE KRYTERIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 20C UST. 2. PRZEPIS ART. 20C UST. 3 UOSO:

· WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA;

· NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ KANDYDATA;

· NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEDNEGO Z RODZICÓW KANDYDATA;

· NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW KANDYDATA;

· NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RODZEŃSTWA KANDYDATA;

· SAMOTNE WYCHOWYWANIE KANDYDATA W RODZINIE;

· OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ.

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ, PRZY CZYM:

- WIELODZIETNOŚĆ RODZINY – OZNACZA RODZINĘ WYCHOWUJĄCĄ TROJE I WIĘCEJ DZIECI;

- SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA – OZNACZA WYCHOWYWANIE DZIECKA PRZEZ PANNĘ, KAWALERA, WDOWĘ, WDOWCA, OSOBĘ POZOSTAJĄCĄ W SEPARACJI ORZECZONEJ PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU, OSOBĘ ROZWIEDZIONĄ, CHYBA ŻE OSOBA TAKA WYCHOWUJE WSPÓLNIE CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO Z JEGO RODZICEM.

8. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA NASTĘPUJĄCE WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ:


· UZYSKAnie POZYTYWNego WYNIKu PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, NA WARUNKACH USTALONYCH PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY WŁAŚCIWY DLA DANEGO SPORTU. TEST PRZEPROWADZA TRENER DANEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ.

· POSIADAnie BARDZO DOBRego STANu ZDROWIA POTWIERDOZNego ORZECZENIEM LEKARSKIM O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA DANEGO SPORTU WYDANYM PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ

· POSIADAnie PISEMNej ZGODy RODZICÓW NA NAUKĘ W KLASIE SPORTOWEJ złożnonej NA DRUKU OBOWIĄZUJĄCYM W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH,

9. INFORMACJE O DOKŁADNYM TERMINIE I ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS SPORTOWYCH ZAMIESZCZONE SĄ W PUNKCIE III NINIEJSZYCH PROCEDUR.

10. PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI KOMISJA REKRUTACYJNA SPORZĄDZA PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PRACY KOMISJI I PRZEDKŁADA GO DYREKTOROWI SZKOŁY.

III. TERMINY REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE TERMINY OKREŚLA COROCZNE POSTANOWIENIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA USTALA W OPARCIU O NIE TERMINARZ PRACY.

1. DO 29 LUTEGO 2016R. – DYREKTOR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ PODAJE KANDYDATOM DO WIADOMOŚCI KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

2. OD 6 MAJA 2016R. DO 20 maja 2016R.– złożenie wnosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w punkcie IV.

3. DO 31 maja 2016R. – TESTY SPRAWNOŚCIOWE DLA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

· PŁYWANIE (KLIK);

· PIŁKA SIATKOWA (KLIK);

· PIŁKA KOSZYKOWA (KLIK);

· PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT (KLIK);

· KARATE (KLIK);

· HOKEJ NA TRAWIE (KLIK).

WYNIKI SPRAWDZIANU PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ZOSTANĄ OGŁOSZONE do 6 czerwca 2016r.

W DNIU TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO OBOWIĄZUJE: POSIADANIE STROJU SPORTOWEGO ODPOWIEDNIEGO DO DANEJ DYSCYPLINY SPORTU, POSIADANIE LEGITYMACJI SZKOLNEJ ORAZ ZGODA RODZICÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH (KLIK)

4. OD 24 CZERWCA 2016R. DO 28 CZERWCA 2016R. DO GODZ. 15.00 – KANDYDAT DOSTARCZA DO WYBRANYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH oryginały lub POTWIERDZONE KOPIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO;

5. 15 LIPCA 2016R. DO GODZ. 10.00 – OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY.

6. DO 15 LIPCA 2016R. DO 21 lipca 2016r. GODZ. 10.00 – TERMIN POTWIERDZANIA PRZEZ KANDYDATÓW WOLI UCZĘSZCZANIA DO WYBRANEJ SZKOŁY POPRZEZ DOSTARCZENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

7. 22 LIPCA 2016R.– OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY I PODANIE INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH.

8.W PRZYPADKU ODMOWY PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY I PRZYSŁUGUJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O SPORZĄDZENIE UZASADNIENIA PRZYCZYN ODMOWY W TERMINIE DO 7 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA.

9. 25 lipca 2016r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO V LO ( DOSTĘPNY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ZSS-SIEMIANOWICE.PL LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY) –
(KLIK)
2. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM.
3. ZAŚWIADCZENIE O SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (OKE).
4. KARTA ZDROWIA KANDYDATA.
5. WNIOSEK BILANSOWY CZTERNASTOLATKA.
6. 3 FOTOGRAFIE LEGITYMACYJNE.
7. PISEMNa ZGODa RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) –
(KLIK)
8. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA MEDYCYNY SPORTOWEJ - NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 20 maja 2016R.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 28 kwiecień 2016, 15:13