REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256 z późniejszymi zmianami).
2. Statut Zespołu Szkół Sportowych.
3. Uchwała Nr 161/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2015r.
4. Zarządzenie Nr 1110/2016 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 29 stycznia 2016r.

I. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNEJ

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ustalonym przez organ prowadzący dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. W roku szkolnym 2016/2017 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2009 i 2010.
3. Zapisu dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 dokonują jego rodzice/opiekunowie prawni na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie SP8). Przy zapisie należy okazać: dowód osobisty, odpis aktu urodzenia dziecka oraz PESEL dziecka.
4. Jeśli rodzic/opiekun prawny wybierze dla dziecka szkołę inną niż rejonowa,
jest zobowiązany powiadomić Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 o miejscu realizowania przez nie obowiązku szkolnego.
5. Kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 mogą być przyjęci do klasy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Zgłoszenie wymaga wypełnienia wniosku rekrutacyjnego i stosownego oświadczenia (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie SP8) .
6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 8 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2016 / 2017 obowiązują następujące kryteria:
a) w szkole uczy się rodzeństwo dziecka - 10 pkt.
b) miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły - 8 pkt.
c) opiekę nad kandydatem, po zajęciach lekcyjnych, sprawuje członek rodziny mieszkający w obwodzie szkoły – 5pkt.
d) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kandydat spełniał w placówce znajdującej się w obwodzie szkoły – 5pkt.
e) kandydat jest dzieckiem absolwenta tej szkoły – 2 pkt.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną.
8. Komisja Rekrutacyjna, określa wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów – patrz punkt III.
9. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez Komisję Rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.
10. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
11. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani
o tym fakcie niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

II. ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH

1. Zgłoszenia kandydatów do klas sportowych będą przyjmowane od dnia 01.03.2016 do dnia 14.03.2016r.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas sportowych, muszą spełnić następujące kryteria:
a) uzyskać pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu. Test przeprowadza trener danej dyscypliny sportowej.
b) posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza medycyny sportowej.
c) posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na naukę w klasie sportowej składaną na druku obowiązującym w Zespole Szkół Sportowych.
3. Do klas sportowych przyjmowani będą uczniowie, którzy najlepiej zaliczą próby sprawności fizycznej.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, są brane pod uwagę wysokość wyników prób sprawności fizycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość przy czym:
wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
6. Wszystkich kandydatów do klasy sportowej obowiązują dokumenty zawarte w rozdziale III.

III. TERMINY REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY

1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
od dnia 01.02.2016 r. do dnia 05.04.2016 r. – przyjmowanie zgłoszeń i wniosków od rodziców starających się o przyjęcie ich dzieci do klasy pierwszej ogólnej
od dnia 01.03.2016 r. do dnia 14.03.2016 r. − przyjmowanie zgłoszeń i wniosków oraz zaświadczeń lekarza medycyny sportowej od rodziców/prawnych opiekunów starających się o przyjęcie ich dzieci do klasy sportowej (skierowania na badania dostępne są w sekretariacie szkoły)
od dnia 17.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r. - testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych
do 31.03.2016 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
2.05.2016 r. - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 2.05.2016 r. do dnia 6.05.2016 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy I SP8
09.05.2016 r. - publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I klasy SP8
2. Kandydatów obowiązują w procesie rekrutacji niżej wymienione dokumenty:
karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 8 w Siemianowicach Śląskich
(KLIK)
wniosek rekrutacyjny dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 8
w Siemianowicach Śląskich – (KLIK)
oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych – (KLIK)
oświadczenie woli – (KLIK)
w klasach sportowych pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej oraz orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wystawione przez lekarza medycyny sportowej (skierowanie do pobrania w sekretariacie SP8) - (KLIK)
Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych – (KLIK)

Siemianowice Śląskie 29.02.2016r.

Bogusław Szopa
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
Ostatnia modyfikacja: środa, 2 marzec 2016, 11:47