REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00-17.00.
2. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się dzieci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub, gdy dziecko samotnie wychowuje pracujący rodzic.
3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas pierwszych, a następnie w miarę wolnych miejsc kolejno dzieci z klas drugich, trzecich i starsze. Decyduje data wpływu karty zapisu.
4. Zapisu do świetlicy dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie pisemnego zgłoszenia dziecka- karty zapisu dziecka do świetlicy - załącznik nr 1 (KLIKNIJ), którą należy oddać do sekretariatu SP8 w terminie do 22 czerwca 2016 roku.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą w uzasadnionych przypadkach zapisać dziecko do świetlicy poza terminem rekrutacji. Dziecko zostanie przyjęte pod warunkiem, że będą wolne miejsca.
6. Wykaz dzieci zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany 30 czerwca 2016 roku.

II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców (prawnych opiekunów)


1. Osoba przyprowadzająca dziecko powierza je pracownikowi obsługi, który zaprowadza dziecko do świetlicy.
2. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do którego chodzi.
3. Bez zezwolenia nauczycieli uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, zajęcia pozalekcyjne itp.).
4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
5. W razie wątpliwości wychowawca może poprosić osobę odbierającą dziecko o dokument potwierdzający jej tożsamość.
6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
7. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę, która nie jest wskazana w karcie świetlicowej. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
8. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka ze świetlicy przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 lat. Jeśli sytuacja życiowa rodziny tego wymaga, rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
9. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
10. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji zostanie wykonany telefon do rodziców lub innej upoważnionej przez nich osoby do odbioru dziecka. W razie braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
11. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
12. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
13. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę nie będzie uwzględniane.
14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby wskazane przez rodziców zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz poinformować odpowiednie służby (Policja).
17. W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17.00 rodzic bądź opiekun prawny ma obowiązek wpisania się do zeszytu spóźnień. Jeżeli spóźnienia będą się powtarzać dziecko może zostać usunięte ze świetlicy.

III. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w świetlicy

1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy, słuchania poleceń wychowawców i uczestniczenia w zajęciach przez nich organizowanych.
2. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów do szkoły wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, PSP, elektroniczne zabawki itp.).
3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczniów w świetlicy

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Świetlica szkolna SP 8 czynna jest codziennie w godzinach 7.00-17.00. Do dyspozycji dzieci są dwie sale-jedna dla pierwszoklasistów, druga dla uczniów klas starszych. W naszej świetlicy uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, pasje oraz odkrywać swoje talenty podczas rozmaitych zajęć artystycznych, plastyczno - technicznych, majsterkowania, zajęć umuzykalniających, szachowych, gier i zabaw stolikowych oraz zajęć ruchowych. Największą popularnością cieszą się zajęcia plastyczne, których efekty można podziwiać między innymi na gazetkach ściennych. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie biorą udział w konkursach na szczeblu miejskim, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zdobywając nagrody i wyróżnienia.


Swietlica SP8
Swietlica
Swietlica
Swietlica
Swietlica
Swietlica
Swietlica
Swietlica

Nasze prace plastyczne

Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Prace
Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 czerwiec 2016, 08:59